...


مستي هم درد منو ديگه دوا نمي كنه

غم با من زاده شده منو رها نمي كنه

/ 1 نظر / 3 بازدید
غرغرو

لينك مي كنين يه ندايي بدين بابا! خوب ملت شايد بخوان جبران كنن! مراعات كنيد تو رو خدا...