خانمها

 

1. the most important thing for a woman is financial security.
2. Although this is so important, they still go out and buy expensive Clothes.
3. Although they always buy expensive clothes, they never have something To wear.
4. Although they never have something to wear, they always dress Beautifully.
5. Although they always dress beautifully, their clothes are always just "An old rag".
6. Although their clothes are always "just an old rag", they still Expect you to compliment them.
7. Although they expect you to compliment them, when you do, they don't Believe you 

-1 برای بیشتر خانوم ها مهم ترین مسئله ،امنیت مالی است.

-2 با این که امنیت مالی برایشان بسیار مهم است،ولی باز هم بیرون می رن و لباس های گرون قیمت می خرن.

-3 با این که همیشه لباس های گرون قیمت می خرن،ولی مدام میگن که چیزی ندارن بپوشن.

4 -با این که می گن چیزی ندارن بپوشن،ولی همیشه هم قشنگ و شیک لباس میپوشن.

-5 با این که همیشه قشنگ و شیک لباس می پوشن،ولی می گن لباس هام دیگه کهنه و درب و داغونه.

-6 با این که میگن که لباس هاشون کهنه و درب و داغونه،ولی  انتظار دارن که شما همیشه از تیپ شون تعریف کنید.

-7 با این که همیشه انتظار دارن ازتیپ شون تعریف کنید،ولی وقتی هم شما این کار رو می کنین ...حرف هاتونوباور نمی کنن.(می فهمن که داری مخ شونو می زنی)

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید