فروشگاه شوهر!


یک فروشگاهی که شوهر می فروشد تنها در نیویورکباز شده جائیکه یک زن ممکن برای انتخاب یک شوهرآنجا برود.

مابین دستورالعمل ها در وروی یکتوضیحی در مورد عملکرد فروشگاه وجود دارد.(شماممکن فروشگاه را فقط یک بار ویزیت کنید)

6
طبقه موجود است با ویزگیهای مردان که هر چه خریداربالا می رود ویزگیها افزایش می یابد.
اما یهشرطی است:شما ممکن مردی را از یک طبقه ویزه انتخابکنید یا ممکن شما رفتن به طبقه بالاتر رو انتخابکنیداما شما نمی توانید به طبقه پایین تر بر گردیدمگر برای خروج از ساختمان .

طبقهءیک:اینمردان شغل دارند و خدارو دوستدارند.

طبقهءدو:این مردان شغل دارند-خداوبچه هارو دوست دارند.

طبقهءسه:این مردانشغل دارند-خدا و بچه هارو دوست دارند وخیلی خوشقیافه هستند.

طبقهءچهار:این مردان شغلدارند-خدا و بچه هارو دوست دارند-خوش قیافه هستندو در کار خانه کمک می کنند.
قبولش برام واقعاسخته...باورم نمیشه

هنوز او می رود بهطبقهء پنج و شرایط را می خواند.

طبقهءپنج:این مردان شغل دارند-خدا و بچه هارو دوستدارند-مجلل هستند-در کار خانه کمک می کنند و حرکاتقوی رمانتیک دارند.

او خیلی فریفته شد امابه طبقهء ششم رفت وشرایط رو خواند.

شما 4363012 مین بازدید کننده ی این طبقه هستید...دراین طبقه هیچ مردی وجود ندارد و این طبقه فقط برایاین ساخته شده که ثابت کنه راضی کردن زنان غیرممکن است

با تشکر از خرید شما از فروشگاهشوهر ...لطفا هنگام خروج مراقب باشید که زیاد ازکوره در نرید...روز خوبی داشتهباشید.

 

(این متن با ایمیل برام اومده)

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
سید امیر حسین مولانا

سلام ملودی عزیز [گل] واقعا چرا ؟! [نیشخند] آخه چرا ؟! چرا واقعا راضی کردن زنان غیر ممکن است ؟ چرا ؟! چرا ؟! چرا ؟! داغ دلم رو تازه کردی [چشمک] مواظب خودت باش دوست نازنینم [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

تمشکی

سلام ملودی عزیز توضیحت خیلی خوب بود انشااله که خوب و خوشی و دخمل کوچولو هم خوبه[ماچ]

admin

سلام ملودی عزیز مطلب جالبی بود که خود خانمها باید جواب بدند. راستی حال نی نی خانم چطوره