نکته


  •  هرگز دنباله کسی نگرد که بتوانی با او زندگی کنی بلکه دنباله کسی باش که نتوانی بدون او زندگی کنی.
  • هیچوقت دل به کسی نبند چون این دنیا اونقدر کوچیکه که توش دوتا دل کنار هم جا نمیشه ولی اگه دل بستی ازش جدا نشو چون این دنیا اونقدر بزرگه که دیگه پیداش نمیکنی


/ 0 نظر / 2 بازدید